Feltöltés alatt……

. BEVEZETÉS
Jelen adatvédelmi szabályzat és tájékoztató („Adatvédelmi Szabályzat”) hatálya a ONEdesign oldalt működtető, Engler Katalin (Lakcím: 1048 Budapest, Csíksomlyó u. 5. 4/23., “Szolgáltató”) által végzett adatkezelésekre terjed ki. 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk. 

Jelen adatvédelmi/adatkezelési szabályzat és tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését is szabályozza:
https://onedesign.hu
https://www.facebook.com/DotAndPaintDecoration

Az adatvédelmi/adatkezelési szabályzat és tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:
https://onedesign.hu/adatvedelmi-szabalyzat/
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. 

2. AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI
Név: Engler Katalin
Székhely: 1048 Budapest, Csíksomlyó u. 5. 4/23.
Telefon: +36 20 516 0010
E-mail: onedesign@onedesign.hu
Adatvédelmi tisztviselő neve: Engler Katalin
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: onedesign@onedesign.hu

3. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
3.1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;